W czym pomagamy naszym klientom?

O nas

Adwokat Patrycja Półtorak

Adwokat Patrycja Półtorak

Patrycja jest adwokatem przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trójmiejskich kancelariach, jak i w dziale prawnym jednego z największych banków w Polsce.

Ponadto, praca na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku umożliwiła jej nabycie wiedzy w tak specjalistycznych dziedzinach prawa jak ubezpieczenia społeczne oraz prawo pracy. Zdobyte doświadczenie umożliwia jej przygotowanie strategii reprezentowania klientów nakierowanej na minimalizacje przegrania postępowania sądowego w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązania umów o pracę, mobbingu i dyskryminacji, a także w sporach z ZUS i Państwową Inspekcją Pracy.

Patrycja znaczną część swojej praktyki adwokackiej koncentruje na kompleksowym wsparciu klientów biznesowych. Rozwiązując na co dzień sprawy prawne, stara się przedstawiać nowatorskie rozwiązania prawne każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta biznesowego. Dzięki jej działaniom koszty prowadzonej działalności są znacząco obniżane, interesy klientów zabezpieczone, a ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów zminimalizowane. Skrojone na miarę rozwiązania dla klientów przygotowuje we współpracy z doradcami finansowymi, doradcą podatkowym, a także syndykiem.

W postępowaniach sądowych reprezentuje zarówno podmioty gospodarczej, jak i klientów indywidualnych.

Adwokat Piotr Budziak

Adwokat Piotr Budziak

Piotr jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, gdzie odbył aplikację adwokacką zakończoną złożonym egzaminem. Doświadczenie zdobywał pracując w trójmiejskich oraz elbląskich kancelariach prawnych. Prowadził stałą obsługę prawną spółek kapitałowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, gdzie reprezentował wyżej wymienione podmioty w sporach sądowych oraz sporządzał i opiniował zawierane przez nie umowy.

Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego m.in. w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zapłatę oraz niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, z zakresu prawa karnego – w tym w sprawach karnoskarbowych, karnych gospodarczych i dotyczących przestępstw popełnionych przy użyciu sieci, a także w sprawach rodzinnych i spadkowych – o rozwód, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku, dział spadku oraz o zachowek.

Ponadto, specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywał pracując dla dwóch dużych trójmiejskich kancelarii restrukturyzacyjnych. 

Nabyta wiedza i doświadczenie pozwalają mu na fachową obsługę zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Każda prowadzona sprawa jest dla niego jednakowo ważna. Stawia na rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie. Jego priorytetem jest budowanie zaufania na linii pełnomocnik – klient.

Dlaczego my?

Wysoka jakość usług

Każdy klient jest dla nas jednakowo ważny, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy z którą do nas przychodzi. Zależy nam bowiem na świadczeniu usług o jak najwyższej jakości. W naszej pracy kierujemy się wiedzą, profesjonalizmem i rzetelnością, zawsze wybierając rozwiązania, które w możliwie jak najszerszy sposób zabezpieczą interesy naszego klienta. Każda sprawa, która do nas trafi, prowadzona jest przez wykwalifikowanego prawnika z tytułem adwokata.

 

Dobra komunikacja i zaufanie

Z uwagi na to, że dobra komunikacja i budowanie wzajemnego zaufania  jest naszym  priorytetem, wszelkie kwestie prawne staramy się tłumaczyć w przystępny i zrozumiały sposób. Ponadto, pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, na bieżąco informując go o dokonywanych przez nas czynnościach i statusie sprawy. Formę kontaktu dostosowujemy do preferencji naszego klienta.

Rzetelność

W ramach świadczenia naszych usług, przedstawiamy klientowi wyłącznie realne rozwiązania wraz z określeniem szansy na ich powodzenie, a także wszelkie korzyści i zagrożenia jakie wiążą się z  zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami.

Terminowość

Świadcząc nasze usługi, zawsze dotrzymujemy ustalonych terminów, a kiedy wymaga tego sytuacja  potrafimy działać natychmiastowo.

Jawność i elastyczność

Już na samym początku informujemy klienta o wszystkich kosztach związanych z prowadzeniem jego sprawy  –  zarówno w zakresie naszego wynagrodzenia jak i opłat związanych z wnoszeniem pism do sądu lub organu administracyjnego. Nasza oferta dopasowywana jest do stopnia skomplikowania danej sprawy.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich sferach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Wyróżniamy się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, ale także bardzo dobrym rozumieniem istoty działalności biznesowej klientów. Dopasowujemy rozwiązania prawne umożliwiające realizację założeń biznesowych naszych klientów, zapewniając im przy tym pełne wsparcie od  strony prawnej.

Nasze wsparcie dla przedsiębiorców obejmuje między innymi:

 • codzienne doradztwo prawne
 • reprezentowanie klienta przez kontrahentami, organami administracji publicznej oraz sądami
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz dokumentacji firmowej
 • rejestrację spółek oraz dokonywanie zmian w KRS
 • przedsądowe oraz sądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych
 • reprezentację klienta na etapie egzekucyjnym

Prawo ubezpieczeń społecznych

W tym zakresie pomagamy ubezpieczonym w sprawach o:

 • prawo do emerytur, rent, zasiłków, rekompensat za pracę w szczególnych warunkach
 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • wyliczenie wysokości emerytury/ kapitału początkowego
 • stwierdzenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ponadto:

 • doradzamy w czasie i po kontroli ZUS w przedsiębiorstwie
 • reprezentujemy Klientów w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania
  wobec ZUS na członków zarządu spółki
 • przygotowujemy wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS

Prawo pracy

Usługi świadczone przez naszą kancelarię w zakresie prawa pracy obejmują zarówno indywidualne, jak
i zbiorowe prawo pracy, a naszymi klientami są pracodawcy, jak też pracownicy.

Pracownikom pomagamy walczyć m.in.:

 • o ustalenie stosunku pracy oraz należne odszkodowanie i zadośćuczynienie w sporach z zakresu prawa pracy
 • w kwestiach związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem oraz zmianą stosunku pracy, w tym w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy
 • w sprawach o mobbing i dyskryminację

Specjalizujemy się również w reprezentowaniu pracowników podlegających specjalistycznym przepisom z zakresu prawa pracy w tym lekarzy, nauczycieli, policjantów czy żołnierzy.

Z kolei pracodawcom pomagamy m.in.:

 • w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i funkcjonowania zakładu pracy
 • w sporach z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy
 • w negocjacjach oraz opiniowaniu zbiorowych układów pracy
 • w sporządzeniu niezbędnych aktów wewnętrznych, takich jak np. regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania

Spory bankowe

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne i efektywne wsparcie prawne dla klientów indywidualnych oraz firm w sprawach związanych z szeroko pojętą tematyką sporów bankowych obejmujących:

 • sprawy frankowe
 • kredyty złotowe z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR
 • sankcję kredytu darmowego
 • restrukturyzację zadłużenia (negocjacje z bankiem)
 • stosowanie klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami
 • problematykę udostępniania i wykorzystywania danych osobowych przez instytucje finansowe oraz usuwania danych klientów z bankowych rejestrów (np. usuwanie wpisów w BIK)

Prawo karne i prawo karne skarbowe

Nasza pomoc w zakresie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego obejmuje:

 • przestępstwa gospodarcze, w tym m.in. oszustwo, niedopełnienie obowiązku lub przekroczenie uprawnień przy prowadzeniu działalności gospodarczej, pokrzywdzenie wierzycieli
 • przestępstwa popełnione przy użyciu sieci
 • przestępstwa „pospolite”, w tym przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – zniesławienie, zniewaga
 • przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe- w tym postępowania przed Urzędem Skarbowym

W podanych wyżej sprawach występujemy na każdym etapie postępowania karnego, a więc również na etapie postępowania przygotowawczego jak i wykonawczego, a także w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczone przez Kancelarię usługi w zakresie prawa rodzinnego oraz spadkowego obejmują m. in. sprawy:

 • o rozwód i separację
 • o podział majątku wspólnego
 • dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów
 • dotyczące nabycia i działu spadku
 • o zachowek

Prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe

Nasz zespół zajmuje się kompleksową obsługą postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych.

W tym zakresie współpracujemy razem z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym w ramach Kancelarii Reset Legal.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa na stronę internetową: resetlegal.pl

Prawo cywilne

Klienci Kancelarii mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w sprawach cywilnych. Oferujemy pomoc zarówno w ramach doradztwa merytorycznego na etapie negocjacji, jak i fachowego zastępstwa procesowego. Zespół Kancelarii świadczy pomoc w sprawach dotyczących:

 • zasiedzenia
 • własności i zniesienia współwłasności
 • ochrony dóbr osobistych
 • sporządzania umów
 • odpowiedzialności kontraktowej
 • odszkodowań

Prawo administracyjne

Nasza pomoc w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

 • reprezentację podczas postępowania podatkowego
 • prawo budowlane oraz gospodarkę nieruchomościami
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych
 • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń oraz licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej
 • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestie takie, jak zameldowanie lub wymeldowanie
 • reprezentacje Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego np. wojewody, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)